Skip to main content

kuyakar

kuyakar 's Public Library

 • Kapsam
    Madde 2 - Bu Yönetmelik; özel eğitim gerektiren bireyler ile onlara doğrudan   veya dolaylı olarak sunulacak eğitim hizmetlerini, bu hizmetleri sağlayacak   resmî ve özel okul ve kurumların işleyişi ile ilgili hükümleri kapsar.
 • d) Kaynaştırma: Özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan   akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmî ve özel okul öncesi,   ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına   dayanan destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarını,
    e) Kaynak Oda/Destek Eğitim Odası: Eğitim kurumlarında, özel eğitim gerektiren   öğrencilere ihtiyaç duyulan alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi   için düzenlenmiş ortamı,
    f) Gezerek Özel Eğitim Görevi Yapan Öğretmen: Özel eğitim gerektiren bireyler   için destek eğitim hizmetlerini evde, okulda ve kurumlarda sürdüren öğretmeni,
    g) Özel Eğitim Gerektiren Birey: Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri   ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarına göre beklenilen düzeyden   anlamlı farklılık gösteren bireyi,
    ğ) Zihinsel Yetersizlik:18 yaşından önce ortaya çıkan zihinsel işlevler   ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde anlamlı sınırlılıklar   görülen yetersizlik durumunu,
    h) Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin eğitim dönemi içinde, sınırlı   seviyede destek eğitim hizmetleri ve özel düzenlemelere ihtiyacı olması   durumunu,
    ı) Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin temel akademik, günlük yaşam   ve iş becerilerinin kazanılmasında yoğun özel eğitim ihtiyacı olması durumunu,
    i) Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin öz bakım becerilerinin öğretimi   de dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve   daha yoğun özel eğitim ve destek hizmet ihtiyacı olması durumunu,
    j) Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin zihinsel yetersizliği   yanında başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaşam   ve temel akademik becerilere sahip olmamasından dolayı yaşamı boyunca   bakım ve gözetim ihtiyacı olması durumunu,
    k) İşitme Yetersizliği: İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen yetersizliğinden   dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle   bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi   durumunu,
    l) Görme Yetersizliği: Görme gücünün kısmen ya da tamamen yetersizliğinden   dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde   etkilenmesi durumunu,
    m) Ortopedik Yetersizlik: İskelet, kas ve eklemlerdeki hastalık, bozukluk   ve yetersizlikten dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun   olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,
    n) Sinir Sisteminin Zedelenmesi ile Ortaya Çıkan Yetersizlik: Gelişim   sürecinde oluşan nörolojik bozukluğun, bireyin eğitim performansını ve   sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumunu,
    o) Dil ve Konuşma Güçlüğü: Sözel iletişimde farklı seviye ve biçimlerde   ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler nedeniyle dili kullanma, konuşmayı   edinme ve iletişimdeki güçlüklerin, bireyin eğitim performansı ve sosyal   uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumunu,
    ö) Özel Öğrenme Güçlüğü: Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek   için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya   çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma   ya da matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle bireyin eğitim   performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,
    p) Birden Fazla Alanda Yetersizlik: Gelişim dönemi içinde, bireyin eğitim   performansını ve sosyal uyumunu yoğun biçimde olumsuz yönde etkileyen,   birden fazla alanda görülen yetersizlik durumunu,
    r) Duygusal Uyum Güçlüğü: Sağlık durumu, zihinsel ve duyusal faktörlerle   açıklanamayan; bireyin kendisi ve çevresiyle dengeli, doyurucu ilişki   kurma ve sürdürmede güçlük çekme, genel bir mutsuzluk ve depresyon hâli,   bireysel veya okul problemleriyle ilgili korku, tırnak yeme, parmak emme   ve benzeri fiziksel belirtilerden bir veya birden fazlasının uzun süreli   olarak ortaya çıkması nedeniyle eğitim performansının ve sosyal uyumunun   olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,
    s) Süreğen Hastalık: Gelişim dönemi içinde, bireyin, sürekli bakım ve   tedavi gerektiren hastalığı nedeniyle eğitim performansının ve sosyal   uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,
    ş) Otizm: Erken çocukluk döneminde görülmeye başlayan, sosyal etkileşim   ve iletişim bozukluğu ile ilgi ve etkinliklerin belirgin sınırlılığı gibi   özelliklerle kendini gösteren yaygın gelişimsel bozukluk durumunu,
    t) Sosyal Uyum Güçlüğü: Madde bağımlılığı, yetersiz beslenme, göç, suç   işleme, suça yönelme, çalışma, ihmâl, istismar ve terk edilme gibi riskli   hayat şartlarından dolayı bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun   olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,
    u) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Çocukta 7 yaşından önce   başlayan, en az iki ortamda (ev, okul) 6 ay süreyle yaşına ve gelişim   seviyesine uygun olmayan dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, hiperaktivite   ve dürtüsellik belirtileriyle görülen bozukluğu,
    ü) Üstün veya Özel Yetenek: Zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi   veya akademik alanlarda akranlarına göre üst seviyede performans gösterme   durumunu,
 • Tanılama   ilkeleri
    Madde 10 - Tanılama ilkeleri şunlardır:
    a)Erkenlik ilkesi; tanılama mümkün olduğunca erken yaşta yapılır.
    b)Bütünlük ilkesi; tanılama çok yönlü, bireyin tüm gelişim öyküsü değerlendirilerek   yapılır.
    c)Çeşitlilik ilkesi; tanılama sürecinde uygulanan tekniklerde, yöntemlerde,   disiplinlerde çeşitlilik esastır.
    d)Süreklilik ilkesi; tanılama süreci farklı disiplin alanlarındaki uzmanlarca   sürekli değerlendirilir.
    e)Yeterlilik ilkesi; tanılamada bireyin yeterli-yetersiz olduğu yönler   birlikte değerlendirilir.
    f)İş birliği ilkesi; tanılama sürecinde aile, okul ve uzmanlar iş birliği   içinde çalışır.
    g)İsteklilik ilkesi; tanılama sürecinin her aşamasında ailenin ve gerektiğinde   bireyin görüşü alınarak katılımı sağlanır.
    h)Gizlilik ilkesi; tanılama sürecinin her aşamasında birey ile ailenin   görüş ve onayları alınmadan hiçbir açıklama yapılmaz. Elde edilen bilgi   ve değerlendirme sonuçları eğitim ve yönlendirme amaçlı kullanılır.

1 more annotation...

 • h) Bölüm: Rehberlik ve araştırma merkezi bünyesindeki özel eğitim hizmetleri ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümlerini, 

  ı) Koordinatör Psikolojik Danışman: Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini koordine etmekle yükümlü psikolojik danışmanı, 

  i) Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman): Eğitim-Öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti veren, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde psikolojik hizmetler alanında lisans eğitimi almış personeli, 

  j) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi: Eğitim-Öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten servisi, 

  k) Sınıf Rehber Öğretmeni: Eğitim-Öğretim kurumlarında bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürüten ve rehberlik saatlerine giren ilköğretim kurumlarında şube rehber öğretmenini,   orta öğretim kurumlarında ise sınıf öğretmenini, 

  l) Psikolog: Üniversitelerin psikoloji alanında lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde atipik ve uyum güçlüğü olan çocuklara tanılama ve terapi hizmetleri veren personeli, 

  m) Psikometrisi: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden birinde psikolojik ölçme araçları konusunda lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde tarama, inceleme, tespit, teşhis ve benzeri amaçlarla kullanılacak psikolojik ölçme araçlarını uygulamayı bilen ve gerekli olanları geliştiren personeli, 

  n) Eğitim Programcısı: Üniversitelerin eğitimde program geliştirme alanında lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri alanlarında gereksinim duyulan programların geliştirilmesinde gerekli teknik hizmetleri veren personeli, 

  o) Özel Eğitimci: Üniversitelerin Özel Eğitim veya Özel Eğitim Öğretmenliği alanlarında lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde özel eğitim gerektiren çocuklar için tanılama ve destekleyici özel eğitim hizmetlerini veren, uygun eğitim önlemleri alınmasını sağlayan personeli, 

  ö) Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi: Üniversitelerin çocuk gelişimi veya çocuk sağlığı ve eğitimi alanlarında lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğrencilere, ailelere ve   öğretmenlere çocukların her türlü gelişim durumlarına ilişkin sorunların çözümünde gerekli önlemlerin alınmasında ve gelişimlerinin izlenmesinde yardım sağlayan personeli, 

  p) Sosyal Çalışmacı: Üniversitelerin sosyalhizmetler alanında lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde danışanlarla ilgili olarak verilecek hizmetlerin planlanması için gerekli sosyal, ekonomik ve kültürel bilgileri toplayan, değerlendiren ve hizmetlerin verilmesinde sosyal hizmet kurumlan arasında eşgüdümü sağlayan personeli, 

  r) Psikolojik Ölçme Araçları: Rehberlik ve araştırma merkezleri ile rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin tarama, inceleme, tespit, teşhis, öğrenci tanıma gibi çalışmalarında kullanabilecekleri çeşitli yetenek, zekâ ve standart başarı testleri; kişilik, tutum, meslekî ve akademik benlik, gelişim, öğrenci davranışlarını değerlendirme gibi ölçekler; ilgi envanterleri, problem tarama envanterleri, kontrol listeleri, anketler ve benzeri ölçme araçlarını, 

  s) Öğrenci: Her türlü eğitim-öğretİm kurumlarında eğitim görmekte olan bireyleri, 

  t) Danışan: Rehberlik ve araştırma merkezine, merkezin hizmetlerinden yararlanmak üzere başvuran, okul veya ilgili kurum ve kuruluşlardan gönderilen öğrencileri veya bireyleri, 

  u) Danışan Dosyası: Rehberlik ve araştırma merkezlerinde hizmet verilen bireylere ilişkin hizmetin gerektirdiği bilgileri içeren ve her birey için ayrı ayrı tutulan dosyayı, 

  ü) Öğrenci Gelişim Dosyası: Eğitİm-öğretim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma servisince her öğrenci için ayrı ayrı tutulan, yöneltme süreci ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında öğrencinin her türlü özelliklerine ilişkin bilgileri içeren dosyayı,  

  ifade eder. 

 • Eğitsel Rehberlik  

  Madde 7 - Her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, meslekî değer, başarı ve motivasyonu
    oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun   programlara yönelmesi için gerekli hizmetler verilir. 

  Bu hizmetler; 

  a) Öğrencileri okula, okuldaki alanlara, çeşitli etkinliklere, yeni durumlara alıştırma ve yönlendirme, 

  b) Öğrencilerin etkili Öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım etme, 

  c) Öğrencilerin motivasyonlarını destekleme ve artırma, 

  d) Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına yönlendirme   olarak ele alınır. 

 • Madde 17 — Öğrencinin başarısı, öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim – öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.

   

  Öğretmen, söz konusu faaliyetlerle öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli olarak kontrol ederek değerlendirir.

   

  Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

   

  Madde 18 — (Değişik: 5.10.2007/26664 RG) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur;

   

  a) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden az, üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz.

   

  b) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.

   

  c) Klasik türde yapılan yazılı sınavlarda en az beş soruya yer verilir. Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde ise soru sayısının çok, soruların kısa cevaplı olması esastır.

   

  d) Soruların; konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda ve işlenen konulardan seçilmesi esastır.

   

  e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

   

  f) Görsel Sanatlar(16), Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ile uygulamalı sınavların süresi, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.

   

  g) Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.

   

  ğ) Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hâllerde bir günde üç sınav da yapılabilir. Tek oturumda yapılan ortak sınavlarda bu sınırlama dikkate alınmaz.

   

  h) Yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projelerin zamanlarının belirlenmesinde sınıf rehber öğretmeni, aynı sınıfta ders okutan öğretmenler arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Bu iş birliğinin esasları okul müdürünce düzenlenir.

 • Ortak Sınavlar

   

  Madde 20 — Bir okulda aynı programı uygulayan öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde yazılı sınavların en az biri birlikte düzenlenir. Ortak sınavlar, zümre öğretmenler kurulunca belirlenecek tarihlerde o dersi okutan zümre öğretmenlerince ortak sorular ve cevap anahtarları hazırlanarak yapılır.

   

  (Değişik ikinci fıkra:19.10.2005/25971 RG)     Aynı okul türlerinde uygulanan aynı ders programları için, eğitim bölgesinde eğitim bölgesi müdürler kurulu tarafından, il/ilçelerde ise il/ilçe millî eğitim müdürü tarafından eğitim-öğretim işlerinden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında iki orta öğretim kurumu müdüründen oluşturulan komisyonca ortak sınavlar yaptırılabilir. Bu sınavlar, ilgili okullarla iş birliği yapılarak komisyonun koordinatörlüğünde düzenlenir. Sınav soruları, yeterli sayıda branş öğretmeninden oluşturulan komisyonca hazırlanır. Farklı derslerden tek oturumda yapılan sınavda da her dersin soruları, 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Okulca yapılan ortak sınavlarda öğrencilerin aldığı puanlar, o dersin (Değişik ibare:1.2.2007/26421 RG) dönem puanı ortalamasına katılır. Eğitim bölgesi ve il/ilçe çapında yapılan sınavlarda alınan puanlar ise o dersin (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) dönem puanı ortalamasına katılmaz.  

   

  Öğretmen tarafından verilen puanlarla okul, bölge, il/ilçe çapında yapılan sınavlarda alınan puanlar arasında dikkat çekici ve anlamlı bir farklılık varsa ilgili yönetim birimlerince gerekli tedbirler alınır. Böylece, okullar arası aynı programı izleyen öğrencilerin düzeyleri arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak ve öğretmenlere değerlendirmeleri hakkında karşılaştırma yapma imkânı sağlanır.

   

  Ölçme ve değerlendirme ile ilgili problemler, bu amaçla gerekli görülen zamanlarda toplanan eğitim bölgesi müdürler kurulu ile eğitim bölgesi zümre başkanları kurulunda ve zümre öğretmenler kurulunda görüşülerek ortak çözüm yolları bulunur.

   

  Gerektiğinde bu sınavlar Bakanlıkça da yapılabilir.

   

  Ortak sınavlar, cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılabilir.

 • Sözlü Sınavlar

   

  Madde 21 — (Değişik:5.10.2007/26664 RG,) Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Haftalık ders saatine ve dersin özelliğine göre; ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden fazla sözlü puanı verilemez. Zümre Öğretmenler Kurulunda sözlü sınav sayısı belirlenir. Sözlü puanı, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilir. Sözlü puanı verilen öğrenciye sonuç anında bildirilir. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz.

16 more annotations...

 • k ve geliştirmek.

   

  ç) Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatan

 • Hizmet birimleri

   

  MADDE 6 – (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:

   

  a) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.

   

  b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.

   

  c) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü.

   

  ç) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.

   

  d) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

   

  e) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü.

   

  f) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü.

   

  g) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.

   

  ğ) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.

   

  h) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.

   

  ı) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı.

   

  i) Strateji Geliştirme Başkanlığı.

   

  j) Hukuk Müşavirliği.

   

  k) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü.

   

  l) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

   

  m) Bilgi İşlem Grup Başkanlığı.

   

  n) İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı.

   

  o) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

   

  ö) Özel Kalem Müdürlüğü.

 • Disiplin cezaları

   

  MADDE 11 – (1) Öğrencilere davranışlarının niteliklerine göre;

   

  a) Kınama,

   

  b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,

   

  c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma,

   

  ç) Örgün eğitim dışına çıkarma

   

  cezalarından biri verilir.

 • Onur genel kurulunun oluşturulması

   

  MADDE 27 – (1) Onur genel kurulu, öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve okulun işleyişine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrenci, ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından seçilerek oluşturulur. Çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklere, izleyen dönem başında aynı usulle yeni temsilciler seçilir.

   

  (2) Onur genel kurulu üyeliğine seçilen öğrenciler, okulda oluşturulan diğer öğrenci kurullarında görev alabilecekleri gibi diğer öğrenci kurullarında görev alan öğrenciler de gerekli şartları taşımak kaydıyla onur genel kurulu üyeliğine seçilebilirler.

 • Onur kurulu

   

  MADDE 29 – (1) Onur genel kurulu; her sınıf seviyesinde bir öğrenciyi onur kurulu üyeliğine, onur kurulu üyeliğine seçilen son sınıf öğrencisini, onur kurulu ikinci başkanlığına, bir öğrenciyi de onur kurulu ikinci başkanlığı yedek üyeliğine seçer.

   

  (2) Sınıfları birer şube olan okullarda seçilen öğrenciler, onur kurulunu oluşturur. Son sınıftan seçilen öğrenci, aynı zamanda onur kurulu ikinci başkanı olur.

   

  (3) Son sınıfı bulunmayan okullarda en üst sınıftan seçilen öğrenci, bu sınıfta şube sayısı birden fazla ise genel kurulca seçilen öğrenci ikinci başkan olur.

3 more annotations...

 • Resmî tatil günleri
   

  MADDE 14 – (1) Hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili dışında okulların resmî tatil günleri şunlardır:  

  a) Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim günü saat 13.00'te başlar, 29 Ekim günü tören yapılır ve akşamı sona erer).  

  b) Yılbaşı tatili (1 Ocak günü).  

  c) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan günü).  

  ç) Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs).  

  d) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs günü törenden sonra başlar ve 20 Mayıs günü akşamı sona erer.).  

  e) Zafer Bayramı (30 Ağustos günü).  

  f) Ramazan Bayramı (Arife günü saat 13.00'te başlar 3,5 gündür).  

  g) Kurban Bayramı (Arife günü saat 13.00'te başlar 4,5 gündür).  

  ğ) Mahallî kurtuluş günü (1 gün).  

  (2) Öğleden sonra tatil olan günlerde yarım gün programı uygulanır.  

 • Kurullar
   
   

  MADDE 33 – (1) Okul veya kurumlarda;  

  a) Öğretmenler Kurulu,  

  b) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu,  

  c) Zümre öğretmenler kurulu,  

  ç) Okul zümre başkanları kurulu,  

  d) Okul öğrenci meclisi,  

  e) Öğrenci disiplin ve onur kurulu,  

  f) Bilim, danışma, sanat proje vb Diğer kurullar  

  oluşturulur.

 • Komisyonlar
   

  MADDE 42 – (1) Okul veya kurumlarda;  

  a) İhale komisyonu,  

  b) Muayene ve kabul komisyonu,  

  c) Kontenjan belirleme kayıt-kabul ve nakil komisyonu,  

  ç) Sınav komisyonu,  

  d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu,  

  e) Diğer komisyonlar  

  oluşturulur.

3 more annotations...

 • Kuruluş

   

  Madde 5 - Birlik, okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve okula maddî katkı sağlamak üzere kurulur.

   

  Birlik kurulduğu okulun adını alır.

 • Üyelik

   

  Madde 7 - Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler birliğin tabiî üyesidir.

   

  Yönetici ve öğretmenin üyeliği, okulla ilişiğinin kesilmesi durumunda, velinin üyeliği ise öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi hâlinde sona erer.

   

  Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısının altına düşmesi durumunda olağanüstü genel kurula kadar yönetim kurulunda bulunan velilerin üyelikleri devam eder.

   

  Ayrıca, aynı okulda başarılı olarak görev yapmış okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmenler ile okula katkı sağlayan hayırsever ve mezunlara birlik yönetim kurulu kararı ile birlik onur üyeliği verilebilir. Onur üyesi genel kurula katılabilir, ancak birlik organlarında görev alamaz ve oy kullanamaz.

 • Birliğin organları

   

  Madde 8 - Birliğin organları şunlardır:

   

  a) Genel Kurul.

   

  b) Yönetim Kurulu.

   

  c) Denetim Kurulu.

4 more annotations...

 • İlkeler

   

  Madde 6 — Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.

   

  Bu ilkeler doğrultusunda;

   

  a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,

   

  b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,

   

  c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,

   

  d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,

   

  e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,

   

  f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,

   

  g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,

   

  h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,

   

  ı) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesine,

   

  j) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,

   

  k) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına,

   

  l) Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına,

   

  m) Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine,

   

  n) Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş birliğinin sağlanmasına,

   

  o) Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına

   

  özen gösterilir.

 • Sosyal Etkinlikler Kurulu

   

  Madde 8 — Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.

 • Öğrenci Kulübü

   

  Madde 10 — (Değişik birinci fıkra:2.3.2008/26804 RG) Öğretim yılı başladıktan ve sınıf temsilcileri seçildikten sonra, sınıf temsilcileri ile okul yönetici ve öğretmenlerinin katılacağı toplantıda; kurumun türüne, seviyesine, imkân ve şartlarına; çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özellikleriyle öğrencilerin sınıf seviyesine göre, öğrenci kulüplerinden gerekli görülenlerine ya da öğrencilerin istekleri doğrultusunda farklı kulüplerin kurulmasına Öğrenci Kulüpleri Çizelgesi (EK-1) de yer verilir.

3 more annotations...

 • Genel İlkeler

   

  Madde 6(Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) İlköğretimde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur;

   

  a) İlköğretimde sekiz yıllık kesintisiz eğitim, ilköğretim çağındaki her Türk vatandaşının hakkıdır ve zorunludur.

   

  b) İlköğretim kurumlarında karma eğitim-öğretim yapılır.

   

  c) İlköğretimde derslerde ve ders dışı etkinliklerde Türkçe'nin doğru, güzel ve etkili kullanılması temel hedeftir.

   

  ç) İlköğretim kurumlarının kuruluş ve işleyişi ile her türlü eğitim-öğretim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında Atatürk ilke ve inkılâplarına uyulur. Evrensel değerler içinde millî kültürün öğrenilmesine ve geliştirilmesine önem verilir.

   

  d) İlköğretim kurumları; dil, ırk, cinsiyet, felsefî inanç ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.

   

  e) Eğitim-öğretim etkinlikleri; öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi, çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate alınarak bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve uygulanır.

   

  f) İlköğretim kurumlarında herkese imkân ve fırsat eşitliği sağlanır. Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla parasız yatılılık ve bursluluk imkânları sağlanır. Özel eğitim gerektiren ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel önlemler alınır.

   

  g) Eğitim-öğretim hizmetleri düzenlenirken öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri ile toplumun ihtiyaçları dikkate alınır.

   

  ğ) Demokrasi bilincinin geliştirilmesi amacı ile öğrenci, öğretmen, yönetici, personel ve velilerce; kurumda iş birliği, iş bölümü, seçme, seçilme, katılma ve düşüncelerini açıklayabilme gibi demokratik kuralların uygulandığı, sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı bir çalışma ortamı oluşturulur.

   

  h) İlköğretim kurumlarında uygulanan, programlar, yöntem ve teknikler ile kullanılan eğitim teknolojisi; bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre yenilenerek, okul, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilir.

   

  ı) İlköğretim kurumlarında açıklık, güvenirlilik(32) ön planda tutulur. Eğitim-öğretim ve yönetim etkinliklerinin kurul ve komisyonlarca yürütülmesi, öğrenci, öğretmen, veli ve çevrenin gözetim ve denetimine açık tutulması sağlanır.

   

  i) Kaynakların etkili ve verimli olarak kullanılması, eğitim-öğretimin kalitesinin artırılması ve kurumun rekabet gücünün geliştirilmesi sağlanır.

   

  j) Okul ile aile ve çevrenin iş birliği sağlanır.

   

  k) İlköğretimde öğrenciler, oldukları gibi kabul edilerek değer verilir.

   

  l) Öğretmen, yeri geldikçe günlük olaylara ve fırsat eğitimine yer verir.

   

  m) Öğrencilere temel bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak, öğrencilerin davranış, ilgi ve yeteneklerini belirlemek, programlar doğrultusunda başarılarını bir bütün olarak değerlendirmek, meslek alanlarını tanıtmak ve yönlendirmek için gerekli önlemler alınır.

   

  n) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Bu öğrenciler eğitimlerini akranları ile birlikte aynı sınıfta sürdürebilecekleri gibi okulların bünyesinde açılacak özel eğitim sınıflarında da sürdürebilirler. Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarında özel eğitim ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 • Resmî Tatil Günleri

   

  Madde 11 — Resmî tatil günleri şunlardır:

   

  a) Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim öğleden sonra başlar, 29 Ekim günü tören   yapılır ve akşamı sona erer).

   

  b) Yılbaşı tatili (1 Ocak günü).

   

  c) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, (23 Nisan günü törenden sonra başlar.   24 Nisan akşamı sona erer).

   

  d) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs günü törenden   sonra başlar ve 20 Mayıs günü akşamı sona erer.).

   

  e) Zafer Bayramı (30 Ağustos günü).

   

  f) Ramazan Bayramı (Arife günü saat 13.00'te başlar 3,5 gündür).

   

  g) Kurban Bayramı (Arife günü saat 13.00'de başlar 4,5 gündür).

   

  h) Mahalli kurtuluş günü (1 gün).

 • Kayıt Zamanı

   

  Madde 14 (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) İlköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, Haziran ayının ilk iş gününde başlar.

   

  Okula Kayıt Yaşı

   

  Madde 15 — İlköğretim okullarının birinci sınıfına, o yılın 31   Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Yaşça kayıt   hakkını elde eden ancak bedenen yeterince gelişmemiş olan çocuklar, velisinin   yazılı isteği üzerine okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebilir veya   kayıtları bir yıl ertelenebilir.

41 more annotations...

 • Değerlendirme, öğretimi yönlendirdiği zaman; öğrenciler daha fazla şey öğrenir,  kendilerinden daha emin ve daha fazla öz-yönelimli hale gelirler.
 • Projeleri Değerlendirme öğretmenlerin 21’inci yüzyıl becerilerine yönelik  değerlendirme sistemleri oluşturmalarına yardımcı olur ve değerlendirmeyi kendi  öğretimlerinin ve öğrencilerinin öğrenmelerinin ayrılmaz bir parçası haline  getiren stratejiler sunar.

 • Bu basit, dört adımlık süreç aldatıcıdır. Projelerin Planlanması doğrusal  değildir, daima paralelliği garantilemek için önceki adımlara geri dönmeyi  içerir. Öğretim programı tasarım soruları ve proje yaklaşımının kullanımı,  ünitenin öğrenme amaçlarını ve hedeflenmiş standartlarını desteklemek için  birlikte çalışmalıdır. Unite boyunca, değerlendirme ve öğrencilerinizin  ilerlemesini değerlendirmeye yönelik izleme için birçok fırsat olmalıdır.
  • Proje tabanlı öğrenme, birçok iş anlamına gelir.
   Bazı  öğretmenler için, proje tabanlı öğrenmeye geçiş birçok zorluğu içine almaz,  ancak diğerleri için bu fikir bunaltıcı olabilir. Projelere yeniyseniz, küçükten  başlayıp işe yarayanları temel almak en iyisidir. Küçükten başlamak; tasarımın  tamamına ve proje tabanlı ünitenin uygulanmasına doğru ilerlerken, aynı anda bir  ya da iki öğretim metodunu birleştirmek demektir. Küçükten başlamak şunları  birleştirmek anlamına gelebilir:
    
     
   • Toplum uzmanları  
   • Bir proje senaryosu  
   • Öğrenciler tarafından üretilmiş bir değerlendirme listesi  
   • Işbirlikli gruplama stratejileri
1 - 20 of 69 Next › Last »
20 items/page

Highlighter, Sticky notes, Tagging, Groups and Network: integrated suite dramatically boosting research productivity. Learn more »

Join Diigo