Skip to main contentdfsdf

Hrobjartur Arnason's List: Þátttaka í símenntun

 • Meistararitgerðir

  Hér fyrir neðan má finna meistararitgerðir sem snerta á einhvern hátt á þemanu þátttaka í skipulagðri fræðslu

 • Nov 18, 13

  Fjallað er um námsáhuga fullorðins fólks sem hefur litla formlega menntun. Miklar atvinnuháttabreytingar hafa átt sér stað og eru enn að verða þar sem störf við frumframleiðslu og einföld þjónustustörf úreldast hratt, m.a. vegna nýrrar tækni.
  Það liggur fyrir að yfir 40% fólks á vinnumarkaði er einungis með grunnmenntun. Brottfall er mikið úr framhaldsskólum og rannsóknir sýna að þau sem eru með minnsta formlega menntun sækja símenntun mun síður en þau sem hafa meiri
  menntun. Það er því mikilvægt að átta sig á því hvaða hindranir það eru sem hamla skólasókn þeirra sem minni menntun hafa og þátttöku þeirra í símenntun.

 • Nov 01, 13

  "Markmið þessarar eigindlegu rannsóknar var að kanna ástæður þess að fullorðnar konur með litla formlega menntun hefja nám að nýju eftir langt hlé og skoða hvaða hindrunum þær mæta við þróun á náms- og starfsferli sínum. Íslensk stjórnvöld hafa lagt áherslu á að auka menntun þeirra á vinnumarkaði sem minnstu hafa og því er mikilvægt að fá sem gleggsta mynd af líðan kvennanna við þessar aðstæður sem geta orðið til gagns við mótun námsleiða og stuðningsúrræða fyrir þær. Rannsóknargagna var aflað með þátttökuathugun og viðtölum við sjö konur á aldrinum 41- 58 ára, sem höfðu hafið nám og einnig var talað við einn náms- og starfsráðgjafa. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sína að þrýstingur frá umhverfinu um aukna menntun hefur afgerandi áhrif á ákvörðun um frekara nám og telja konurnar að námið sé forsenda þess að þær geti bætt stöðu sína á vinnumarkaði eða hafi von um betra eða þægilegra starf. Þær hindranir sem þær upplifa helstar við þróun náms- og starfsferils eru hefðbundin kynhlutverk s.s. umönnun fjölskyldu og barna og lítil trú á eigin hæfni. Niðurstöður sýna fram á mikilvægi þess að til séu námsúrræði fyrir fullorðna og einnig hve hlutverk náms- og starfsráðgjafa er mikilvægt bæði til upplýsingagjafar um námsleiðir en ekki síður til að veita hvatningu og stuðning þegar farið er í nám á fullorðinsárum."

 • Nov 01, 13

  "Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í reynslu starfsmanna fjármálafyrirtækja af raunfærnimati og hvernig það hefur nýst þeim til starfsþróunar, færniuppbyggingar og sjálfseflingar. Þá var sjónum beint að upplifun þátttakenda af þeirri náms- og starfsráðgjöf sem veitt var í ferlinu. Rannsóknin byggir á viðtölum við átta einstaklinga, sjö konur og einn karlmann sem eiga það sameiginlegt að hafa farið í raunfærnimat fyrir starfsfólk fjármálafyrirtækja. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að raunfærnimatsferlið sé hvetjandi til færniuppbyggingar, ýti undir starfsþróun og efli sjálfstraust þátttakenda. Enginn þátttakenda hafði lokið framhaldsskólanámi og öll höfðu þau hafið störf í banka án þess að ígrundað starfsval lægi þar að baki. Hvatning frá Samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF) var meginástæða þess að þau tóku þátt í raunfærnimatinu. Þátttaka þeirra í matsferlinu gaf þeim aukna möguleika á að hefja nám að nýju ásamt stuðningi náms- og starfsráðgjafa. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingar um að raunfærnimat sé hagnýtt úrræði fyrir einstaklinga með stutta formlega skólagöngu."

 • Nov 01, 13

  "Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvað verður um þá einstaklinga sem ljúka námi í Grunnmenntaskólanum. Skoðað verður hvort námið hafi haft áhrif á þróun náms- og starfsferils þátttakenda, hvaða áhrif það hefur á sjálfsmynd þeirra og hvernig náms- og starfsráðgjöfin skilar sér til þátttakenda. Rannsóknin byggir á spurningalista sem var lagður fyrir 427 þátttakendur sem lokið hafa Grunnmenntaskólanum á árunum 2003-2010. Niðurstöður benda til þess að þátttaka í Grunnmenntaskóla hafi verið hvatning til áframhaldandi náms. Rúmlega helmingur þátttakenda hefur farið í nám eftir þátttöku í Grunnmenntaskólanum. Einnig sýna niðurstöður fram á að hlutfall þeirra sem er án atvinnu fyrir þátttöku í Grunnmenntaskólanum hafi minnkað eftir að þeir luku náminu. Langflestir þátttakendur telja auk þess að námið hafi eflt þeirra sjálfstraust, þeir séu færari um að vega og meta möguleika sína til frekari færniuppbyggingar og öruggari með að skipuleggja starfsferil sinn eftir námið. Þátttakendur eru jafnframt ánægðir með náms- og starfsráðgjöfina. Í heildina eru þátttakendur mjög ánægðir með Grunnmenntaskólann. Þær niðurstöður eru vissulega hvatning fyrir þá sem starfa á vettvangi fullorðinsfræðslunnar að námstilboðið hafi hagnýtt gildi fyrir þátttakendur og síðast en ekki síst sé hvetjandi fyrir þá sem stutta skólagöngu hafa að baki og vilja hefja nám að nýju."

 • Oct 14, 13

  "Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvað félagsmenn SSF, sem hafa farið í gegnum raunfærnimat, hafa gert í framhaldi af raunfærnimatinu sem í boði var á vegum SSF, Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja. Rannsóknarspurningin er: Hefur þátttaka í raunfærnimati hvatt starfsfólk til að sækja sér meiri menntun? Við vinnslu rannsóknar var stuðst við megindlegar og eigindlegar rannsóknir og voru þær vísbendingar sem þar komu fram notaðar til að greina viðfangsefnið. Tilgáta 1 er að félagsmenn hafa hugað að frekara námi í kjölfar raunfærnimats. Eftir að raunfærnimati lauk þá voru 70% aðspurðra sem hugsuðu um að bæta við sig menntun en 57% aðspurðra langaði að bæta við sig menntun. Ástæða þess að svarendur tóku þátt í raunfærnimati var í 64% tilvika sú að þau langaði að læra eitthvað nýtt. Spurt var hvort svarandi hafi farið í skóla að loknu raunfærnimati en þá kom í ljós að 28% aðspurðra bætti við sig menntun. Þetta er töluvert lægra hlutfall en kemur fram í könnun Sólveigar R. Kristinsdóttur (2013) þar sem 5 af 8 svarendum eða 63% fóru í ýmis konar nám en hún nefnir líka að annmarkar þeirrar könnunar sé hve fáir lýsa reynslu sinni (Sólveig R. Kristinsdóttir, 2013). Aldur virðist einnig vera hindrun þar sem hlutfallslega fleiri fara í nám á yngsta aldurbilinu en síðan dregur hratt úr, því eldri sem svarendur eru. Tilgáta 2 er að félagsmenn hafa áhuga á starfsþróun í kjölfar raunfærnimats. Þeir sem fóru í gegnum raunfærnimatið höfðu áhuga á því að þróast í starfi en 90% aðspurðra sem voru sammála eða mjög sammála því. Það sýnir væntanlega áhugann sem svarendur hafa á að þróast í starfi og takast á við meira krefjandi verkefni. Þá taldi 45% aðspurðra að það hefðu orðið breytingar í starfi þeirra eftir raunfærnimat. Helstu breytingar sem fram komu eru að viðkomandi fékk tilfærslu í starfi, breytt ábyrgðarsvið sem rekja má til raunfærnimats og starfsþróun innan fyrirtækisins. Það virðist almennt vera mikill vilji meðal svarenda til að takast á við fleiri verkefni og fá að þróast í starfi. Það er mikill áhugi á starfsþróun innan þessa hóps og 83% svarenda fannst raunfærnimat góð leið til þess að sjá hvernig hann/hún stendur en uppgötvar jafnframt að eigin kunnátta og færni er meiri en við var búist. Fram kom að raunfærnimat hefði hjálpað svarendum að einhverju leyti að bæta störf/kjör þeirra og svarendur fengu staðfestingu á eigin þekkingu og færni.
  "

 • Oct 14, 13

  "Rannsóknin fjallar um námskeiðsmat hjá Farskólanum - miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra og er námskeiðsmat Grunnmenntaskólans tekið sem dæmi til skoðunar. Tilgangur rannsóknarinnar er að þróa og endurbæta námskeiðsmat Grunnmenntaskólans þannig að niðurstöður matsins gefi sem áreiðanlegasta mynd af námskeiðinu, með áherslu á að fá fleiri aðila en námsmenn til að taka þátt í námskeiðsmatinu.
  Rannsóknin er eigindleg og er starfendarannsókn, þar sem rannsakandi skoðaði ákveðið verkefni í starfi sínu með það fyrir augum að endurbæta það og þróa, ásamt samstarfsfólki sínu. Skrifleg gögn, í formi matsblaða, voru athuguð hjá fjórum fræðslu- og símenntunarmiðstöðvum og þau borin saman við hugmyndir Kirkpatricks um fjögurra þrepa mat á fræðslu. Rýnihópur greindi starfsemiskerfi Grunnmenntaskólans á Hofsósi vorið 2009 til að finna út hverjir eigi hagsmuna að gæta á nám¬skeiðinu og notaði líkan Menningar-sögulegrar starfsemiskenningar sem verkfæri við greininguna.
  Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að fimm fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar meta Grunnmenntaskólann á þrepi eitt og tvö samkvæmt hugmyndum Kirkpatricks. Gerð er tilraun til að meta á þrepi þrjú með því að fá námsmenn sjálfa til að meta, hvort það sem þeir lærðu á námskeiðinu nýtist þeim í daglegu lífi eða starfi. Ekki er metið á þrepi fjögur. Við greiningu á matsblöðunum kom einnig í ljós að svo virðist sem lítil ígrundun liggi að baki uppbyggingu þeirra, áherslum og orðalagi.
  Lykilorð: Menningarsöguleg starfsemiskenning, starfsemiskerfi, starfsemi, námskeiðsmat."

 • Oct 14, 13

  "Sífellt er lögð meiri áhersla á mikilvægi menntunar hér á landi en engu að síður er mikill fjöldi landsmanna á fullorðinsaldri án viðurkenndrar framhaldsmenntunar þar sem rúmur þriðjungur hefur aðeins lokið grunnskólaprófi. Hafa stjórnvöld sett sér það markmið að árið 2020 verði þetta hlutfall komið niður í 10% en þar er á brattann að sækja þar sem rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar með stutta formlega skólagöngu leggja síður rækt við eigin menntun en þeir sem lokið hafa lengra námi.
  Markmið rannsóknarinnar er að auka skilning á ástæðum þess að svo margar konur hætta námi án þess að hafa lokið framhaldsmenntun og kanna hvaða áhrifaþættir hindra eða hvetja til frekari þátttöku í námi síðar á ævinni. Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: Hvers vegna hverfa margar konur frá námi án þess að hafa lokið öðru en grunnskólamenntun og hvað veldur því að sumar þeirra ljúka einhverri framhaldsmenntun síðar á lífsleiðinni á meðan aðrar gera það ekki?
  Rannsóknin er eigindleg og byggir á einstaklingsviðtölum við tíu konur á aldrinum 29 til 44 ára sem allar hættu námi án þess að hafa lokið öðru en grunnskólaprófi en helmingur þeirra lauk einhverju framhaldsnámi síðar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að einstaklingar sem líkaði vel í grunnskóla flosnuðu ekki síður upp úr námi en hinir sem líkaði skólavistin miður og vinahópurinn skipti meginmáli í því sambandi. Jafnframt leiða niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að helsta hindrunin fyrir að ljúka framhaldsnámi virðist fremur vera falin í viðhorfum einstaklinga til aðstæðna sinna en í aðstæðunum sjálfum."

 • Oct 14, 13

  "Markmið þessarar er að skoða hvort starfsleitarnámskeið auki trú atvinnuleitenda á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku. Rannsóknin byggir á blandaðri rannsóknaraðferð með megindlegum og eigindlegum gögnum. Gagna var aflað annarsvegar með styttri útgáfu sjálfsmatslistans Career Decision Self-Efficacy Scale (CDSE-SF) og hinsvegar með viðtölum til að öðlast skilning á reynslu og upplifun þátttakenda af starfsleitarnámskeiðum. Að auki notar höfundur kenningu fræðimannsins Jack Mezirow um umbreytingu í námi (e. transformative learning) til að meta áhrif kennsluaðferða starfsleitarnámskeiðanna.
  Helstu niðurstöður úr tölfræðilegum gögnum sýna að marktækur munur var á trú atvinnuleitenda á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku fyrir og eftir námskeið, þ.e. hún mældist meiri eftir námskeiðið. Niðurstöður úr viðtölum við lykilþátttakendur rannsóknar sýna sömu tilhneigingu. Viðmælendur voru sammála um að námskeiðið auki trú á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku sem einnig má greina í breytingu á framtíðarmarkmiðum og aukinni virkni eftir námskeið. Flestir lykilþátttakendur fóru á önnur námskeið eftir að þeir luku námskeiðinu.
  Kennsluaðferðir starfsleitarnámskeiðanna samræmast hugmyndum Mezirow um umbreytingaráhrif náms á þann hátt að atvinnuleitandinn endurskoðar hugmyndir um hver hann er og hvert hann stefnir með mati á eigin styrkleikum, sjálfseflingu og verkfærum sem nýtast í atvinnuleitinni. Þátttakendur töldu kennsluaðferðir sem felast í samræðu við aðra nemendur gagnlega og góða leið til að mynda nýja sýn á eigin starfsmöguleika.
  Niðurstöður rannsóknar sýna að starfsleitarnámskeið sem bjóða nemendum að meta eigin færni og útbúa framtíðarmarkmið geta haft þau áhrif að auka trú á eigin getu til ná árangri í atvinnuleit. Að auki geta starfsleitarnámskeiðin haft þau áhrif að þátttakendur sækja í meira nám en áður."

 • Greinar á Íslensku

  Nokkrar greinar úr Íslenskum tímaritum

 • Jan 19, 11

  Þátttaka í fræðslu er það viðfangsefni innan fræðanna um nám og fræðslu fullorðinna sem hefur verið einna mest rannsakað, en undanfarin ár hefur fjarvera tiltekinna samfélagshópa frá fræðslu fengið aukna athygli. Ástæða þessa er án efa aukin umræða og áhersla stjórn­valda á gildi menntunar fyrir einstaklinga og samfélag sem og mikið framboð fræðslu fyrir alla samfélagshópa

 • Oct 27, 13

  "Til þess að stjórnun starfsþróunar (e. competence development) og framboð á námi fyrir fólk á vinnumarkaði sé markvisst þarf vandaðan undirbúning með greiningu. Þannig hefur t.d. greining menntunarþarfa í starfsgreinum og hjá tilteknum markhópum á vinnumarkaði frá upphafi verið ein af grunnstoðum í starfsemi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins (FA). Í þeim tilgangi gerði FA tilraun með verkfæri sem byggist á færnilýsingum frá kanadíska fyrirtækinu Human Resource Systems Group Ltd (HRSG) til að þróa hagkvæma og faglega aðferð við greiningu á færnikröfum starfa sem hægt væri síðan að tengja námsskrárgerð og raunfærnimati. Tilgangurinn með kynningu og umræðu um markvissa aðferðafræði við færnilýsingu starfa er að efla þekkingu og skilning og stuðla að aukinni nýtingu slíkrar þekkingar. Markmiðið með þessari grein er því að kynna aðferð og verkfæri við starfs- og færnigreiningu. Aðferðin nýtist sem undanfari námskrárgerðar og raunfærnimats. Sömuleiðis nýtist hún vel í stjórnun starfsmannamála svo sem við ráðningar sem og skipulagningu hvers kyns vinnustaðanáms og starfsþróunar. Tilraunaverkefni í ferðaþjónustu þar sem aðferðinni var beitt er lýst en þar voru skoðuð nokkur störf almennra starfsmanna. Í tilraunaverkefninu var unnið með sérfræðingum í starfsgreininni og hagsmunaaðilum vinnuveitenda og starfsmanna. Við greininguna var beitt fyrirfram skilgreindum færnilýsingum frá HRSG sem þátttakendur forgangsröðuðu í samræmi við viðfangsefni starfsins og verður greint frá vinnuferlinu. Ræddar verða helstu niðurstöður er varða prófunina á verkfærinu og þann ávinning og áskoranir sem aðferðin skilaði."

 • Nov 01, 13

  For the most part, no one has actually explained HOW to start conversations, HOW to build community digitally, and HOW to tell your story in the digital space. In essence, how to invite participation using web 2.0 tools.

 • Rannsóknargreinar aðrar

  Rannsóknargreinar á erlendum tungumálum

 • Nov 01, 13

  Gagnrýni á fullyrðinguna um að samfélagið skiptist í fólk sem lærir og fólk sem lærir ekki!
  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=1463495&site=eds-live
  "Examines the importance of engaging British adults in lifelong learning in order to survive an increasingly global economy. Methods and findings of two national surveys of adult participation in learning in Great Britain; Meaning of participation and non-participation in learning; National policy statement on lifelong learning; Alternative discourses of participation and learning."

  • Despite our efforts, we failed to interview anyone who had not been engaged in significant learning activities during their adulthood. The learning which they talked about took place both at work and outside work: in libraries, societies and community organisations, with friends and neighbours, and at home, as well as in educational institutions and training centres. It might be related to work or not; and in the latter case was quite often pursued as an alternative to, or substitute for, thwarted work ambitions. Much of it was not known about by their employers or colleagues, and many of the respondents wished to keep it that way. Many managers, for their part, appeared unconcerned or uninterested in what their employers did outside work, and in how this might relate to their work.
  • other understandings of participation in learning.

  12 more annotations...

  • Patriya Tansuhaj, (Assistant Professor of Marketing at Washington State University.), Donna Randall, (Assistant Professor in the Department of Management and Systems at Washington State University.), Jim McCullough, (Professor and Head of Marketing at Washington State University.)
 • Aug 04, 10

  Grein eftir Kjell Rubenson um það hvernig rannsóknir á þátttöku í fullorðinsfræðslu í Canada takast á við / meðhöndla hindranir við þátttöku í fullorðinsfræðslu

 • Bækur, skýrslur og annað efni á vefnum

1 - 20 of 39 Next ›
20 items/page
List Comments (0)